Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.netvel.sk, ktorého prevádzkovateľom je NETVEL s. r. o. s miestom podnikania Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, SR, IČO: 52376354, DIČ: 2121016590, IČ DPH: SK2121016590, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.137587/B. email: info@netvel.sk, telefón: +421 905 342 687.

Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku produktov, alebo služieb je možné uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru, ktorý kupujúci nájde na stránke www.netvel.sk. Návrh zmluvy vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Po prijatí objednávky sú kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade na email. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.netvel.sk sú záväzné.

Cena

Predávajúci NETVEL s. r. o. je platcom DPH. Všetky ceny za tovar v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH.

Platobné a dodacie podmienky

Objednané služby a produkty je možné uhradiť jedine prevodom na bankový účet podľa pokynov predávajúceho.

Po vytvorení objednávky bude kupujúcemu odoslaná faktúra na email uvedený v objednávke. V prípade objednávky ebooku bude kupujúcemu ebook odoslaný na email bezodkladne po pripísaní úhrady na bankový účet predávajúceho.

Reklamácie

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia sa uplatňuje emailom na adresu info@netvel.sk .

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy vyplnením formuláru na odstúpenie od zmluvy. Formulár nájdete na adrese www.netvel.sk/odstupenie-od-zmluvy .

Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@netvel.sk). Ak nie je spokojný s jeho vybavením reklamácie, alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva, podľa zákona 391/2015 Z.z. môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Kupujúci je oprávnený podať sťažnosť spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od kupujúceho za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov oznamuje predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Predávajúci spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania.

Kupujúci súhlasí, že mu predávajúci môže posielať informácie o aktuálnych ponukách. Tento súhlas môže kupúci kedykoľvek zrušiť zaslaním žiadosťou na adresu info@netvel.sk . Osobné údaje zákazníkov prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe.

Kupujúci môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Orgán dozoru

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27.

Záverečné ustanovania

Ak je zmluvnou stranou koncový spotrebiteľ (nepodnikateľ), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.