Monitoring siete a služieb – Zabbix server

Zabbix je výborný open-source nástroj, ktorý je vhodný na monitoring siete ľubovoľného rozmeru. Môžeme ho použiť na dohľad veľkého množstva ukazovateľov. Ukážeme si, ako tento software rozbehať na Linuxovej distribúcii  Ubuntu 16.04.

monitoring siete zabbix

Inštalácia

V prvom kroku si stiahneme a nainštalujeme balíčky, ktoré sú potrebné pre inštaláciu Zabbix servera.

apt-get -y install build-essential mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev libcurl4-openssl-dev libxml2-dev libopenipmi-dev libssl-dev libsnmp-dev libssh2-1-dev

Budete vyzvaný, aby ste zadali heslo pre MySQL root užívateľa.

Stiahnutie Zabbix 3.0.3

Stiahneme Zabbix a rozbalíme ho.

cd /usr/src
wget http://downloads.sourceforge.net/project/zabbix/ZABBIX%20Latest%20Stable/3.0.3/zabbix-3.0.3.tar.gz
tar xzfv zabbix-3.0.3.tar.gz

Nasleduje kompilácia a konfigurácia.

cd zabbix-3.0.*
./configure --enable-server --enable-agent --with-mysql --enable-ipv6 --with-net-snmp --with-libcurl --with-libxml2 --with-openipmi --with-openssl --prefix=/usr/local

A môžeme inštalovať.

make install

Konfigurácia MySQL

Prihlásime sa do MySQL konzoly ako root a zadáme heslo, ktoré sme si pred chvíľou definovali.

mysql -u root -p

Vytvoríme užívateľa a databázu pre Zabbix. Namiesto PASSWORD zadáme vlastné heslo.

create user 'zabbix'@'localhost' identified by 'PASSWORD';
 create database zabbix;
 grant all privileges on `zabbix`.* to 'zabbix'@'localhost';
 flush privileges;
 exit;

Importujeme Zabbix parametre. Trikrát budeme musieť zadať root helo.

cd database/mysql
 mysql -u root -p zabbix < schema.sql
 mysql -u root -p zabbix < images.sql
 mysql -u root -p zabbix < data.sql

Zadáme MySQL heslo do konfiguračného súboru /usr/local/etc/zabbix_server.conf .  Okolo 111. riadku odkomentujeme riadok DBPassword odstránením # a dopíšeme heslo.

vim /usr/local/etc/zabbix_server.conf
DBPassword=PASSWORD

Vytvoríme skript pre ovládanie Zabbix daemon.

vim /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service
[Unit]
Description=Zabbix Server
After=syslog.target network.target mysqld.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/zabbix_server -c /usr/local/etc/zabbix_server.conf
ExecReload=/usr/local/sbin/zabbix_server -R config_cache_reload
RemainAfterExit=yes
PIDFile=/var/run/zabbix/zabbix_server.pid

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Pridáme užívateľa.

useradd -M zabbix

Reštartujeme daemon a naštartujeme Zabbix server.

systemctl daemon-reload
systemctl start zabbix-server.service

Inštalácia Apache WEB servera a PHP modulov

Keď nám Zabbix server beží, môžeme sa pustiť do webového rozhrania. Na to si potrebujeme rozbehnúť Apache WEB server a stiahnuť a nainštalovať potrebné PHP moduly.

apt-get -y install apache2 php php-bcmath php-mbstring php-gd php-xmlwriter php-xmlreader php-mysqli

Vytvoríme si WEB adresár a nakopírujeme tam front end súbory.

mkdir /var/www/html/zabbix
 cd ../../frontends/php/
 cp -r * /var/www/html/zabbix/
 chown -R www-data:www-data /var/www/html/zabbix/*

Upravíme niektoré hodnoty v konfigurácii PHP.

vim /etc/php/7.0/apache2/php.ini
max_execution_time = 300
max_input_time = 300
post_max_size = 8M
post_max_size = 16M
date.timezone = Europe/Bratislava

Reštartujeme službu Apache2.

service apache2 restart

Prihlásime sa do webového rozhrania

Pre dokončenie inštalácie sa prihlásime na náš server cez prehliadač a mali by sme vidieť podobnú obrazovku. Pokiaľ ste išli presne podľa tohto návodu, váš Zabbix by sa mal nachádzať na adrese:

http://IP_vasho_servera/zabbix/

Samozrejme, umiestnenie priečinku s front end môžeme zmeniť podľa vlastnej potreby. Prípadne môžeme vytvoriť DNS záznam.

monitoring siete zabbix 1

Klikneme na „Next step“. Zobrazia sa nám PHP parametre, ktoré sme pre chvíľou konfigurovali a opäť klikneme na „Next step“.

monitoring siete zabbix 2

Následne bude potrebné, aby sme zadali meno a heslo užívateľa zabbix pre MySQL.

monitoring siete zabbix 3

Ak chcete, tu môžete pomenovať svoj server.

monitoring siete zabbix 4

Následne sa vám zobrazí zhrnutie inštalácie.

monitoring siete zabbix 5

Gratulujem! Dostali sme sa až na koniec 🙂 Stačí už len kliknúť na „Finish“.

monitoring siete zabbix 6

Prihlásiť sa môžeme defaultnými prihlasovacími údajmi.

Username: Admin
Password: zabbix

monitoring siete zabbix 7

Monitoring siete

Po úspešnom prihlásení sa nám zobrazí úvodný Dashboard. Zabbix nám beží a môžeme začať nastavovať samotný monitoring siete a služieb.

monitoring siete zabbix 8

Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.

Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky